Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Inwisseling van promotionele waardebonnen
 9. Inwisseling van cadeaubonnen
 10. Toepasselijk recht
 11. Gedragscode
 12. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "AV") van de online winkel die handelt onder de naam "HUMAN BLOOD" (hierna genoemd "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument ofvoor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online shop worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij anders overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.4 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de Verkoper. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Indien een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Indien de betalingsmethode "Amazon Payments" wordt gekozen, wordt de betaling afgehandeld via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de Gebruikersovereenkomst Amazon Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betaalmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt voltooid. In dat geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Wanneer een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt gedaan, wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper maakt de tekst van het contract niet toegankelijker dan dit. Indien de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Verkoper gearchiveerd en kunnen zij door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount kosteloos worden geraadpleegd door het verstrekken van de desbetreffende logingegevens.

2.7 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.8. Voor het sluiten van de overeenkomst staan de Duitse en de Engelse taal ter beschikking.

2.9 De verwerking van en het contact met bestellingen geschieden doorgaans via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen het recht van herroeping.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructies van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst hun enige verblijfplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid(pen) zal/zullen aan de Klant worden meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.4 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "PayPal" wordt geselecteerd, zal de betaling via PayPal worden verwerkt, waarbij PayPal voor dit doel ook gebruik kan maken van de diensten van derde betaaldienstverleners. Indien de Verkoper ook betaalmethoden via PayPal aanbiedt waarbij hij vooruitbetalingen aan de Klant doet (bijv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt hij zijn betalingsvordering over aan PayPal of aan de betalingsdienstaanbieder die door PayPal is aangesteld en specifiek aan de Klant is genoemd. Alvorens de opdrachtverklaring van de Verkoper te aanvaarden, voert PayPal of de door PayPal aangestelde betalingsdienstaanbieder een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de gekozen betalingswijze te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de gekozen betalingswijze wordt goedgekeurd, dient de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of in de overeengekomen betalingsintervallen te voldoen. In dat geval kan hij alleen aan PayPal of de door PayPal aangestelde betalingsdienstaanbieder betalen met kwijtschelding van de schuld. De Verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in geval van overdracht van de vordering.

4.5 Indien een betaalmethode aangeboden via de "Shopify Payments" betaaldienst wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op het internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, zal de levering geschieden binnen het door de Verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de Klant aangegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking door de Verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de afwikkeling van de transactie.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de terugzendingskosten.

5.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen overhandigt aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of entiteit die is aangewezen om de verzending uit te voeren.5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken of de overeenkomst te annuleren indien de Verkoper de Klant niet vooraf heeft meegedeeld aan welke persoon of instelling de goederen moeten worden geleverd.

5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dektransactie heeft gesloten met de leverancier. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 De tegoedbonnen worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • door download
 • per e-mail

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Voor zover in de navolgende bepalingen niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Dit geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen:

7.2 Indien de klant als ondernemer optreedt,

 • de verkoper heeft de keuze van de wijze van nakoming achteraf;
 • voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • in het geval van gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering plaatsvindt.

7.3. Indien de klant als consument optreedt, geldt het volgende voor overeenkomsten betreffende de levering van gebruikte goederen met de beperking van het volgende beding: De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen, indien dit uitdrukkelijk en afzonderlijk contractueel tussen de partijen is overeengekomen en de klant vóór het indienen van zijn contractuele verklaring uitdrukkelijk op de verkorting van de verjaringstermijn is gewezen.

7.4 De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid en de verkorting van de verjaringstermijn zijn niet van toepassing op

 • op vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de klant,
 • in het geval dat de Verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates voor digitale producten te leveren, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.5 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen van enig wettelijk regresrecht onverlet.

7.6 Indien de klant optreedt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsplicht tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de afnemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.7 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Inwisseling van promotionele waardebonnen

8.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen" genoemd), kunnen alleen in de online winkel van de Verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

8.2 Promotiebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

8.3 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.

8.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

8.5 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.6 De waarde van de goederen moet minstens gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Een eventueel resterend tegoed zal door de Verkoper niet worden terugbetaald.

8.7 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.8 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.

8.9 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.10 De promotiebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Overdracht van de promotiebon aan derden is uitgesloten. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

9) Inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen"), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende saldi zullen tot de vervaldatum aan de klant worden gecrediteerd.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden om Goederen te kopen en kunnen niet gebruikt worden om extra Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Indien de waarde van de cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en levert geen rente op.

9.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de Cadeaubon in de online shop van de Verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de Verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder, of dit door grove nalatigheid niet weet.

10) Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2 Voorts is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en afleveradres zich op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

11) Gedragscode

- De Verkoper heeft zich onderworpen aan de voorwaarden voor deelname aan het eCommerce-initiatief "Fairness in Commerce", die kunnen worden geraadpleegd op het internet op https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.

12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan onder de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

12.2. De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Nederlands